Tormási Óvoda és Konyha

BEMUTATKOZIK A TORMÁSI ÓVODA

Tormási Óvoda És Konyha 7383 Tormás, Béke u. 73.
☎ 06-72/454-029
e-mail: tormovi@tolna.net

Óvodavezető: Fischer Gyuláné (szakvizsgázott óvodapedagógus)
Óvónő: Ács Boglárka
Dajka: Völgyi Róbertné
Élelmezésvezető: Kiss Szilvia
Szakácsnő: Zádeczkiné Horváth Marianna

Intézményünk 1975-ben nyitotta meg kapuit. Azóta fogadja a helybeli és környékbeli gyerekeket. Óvodánk 25 gyermek befogadására alkalmas, fennállása óta egy vegyes életkorú csoporttal működik. A csoportösszetétel elősegíti a kicsik beszoktatását, hiszen a testvérek, barátok, ismerősök segítik a zökkenő mentesebb beilleszkedést.

Egyetlen intézmény a faluban, melyet a helyi Önkormányzat társulás formájában tart fenn.

Polgármester Asszonyunknak és képviselő testületének szívügye az óvoda ezért minden lehetőséget megragadva igyekeznek a hiányosságokat pótolni, a működéshez szükséges feltételeket, anyagi erőforrásokat pályázatok útján biztosítani.

Pályázatból kerülhetett sor óvodánk bővítésére, az udvaron lévő EU szabványnak megfelelő esztétikus, mozgásfejlesztő játékszerek beszerzésére, a tetőszerkezet felújítására, fűtéskorszerűsítésre, nyílászárók cseréjére.

Óvodánknak saját konyhája is van, mely egyben szociális étkeztetést is ellát.

Óvodánk otthonos, barátságos, családias légkörben biztosítja a gyerekek kényelmét, személyiségük fejlődését. Játszóudvarunk tágas, füves és betonos területtel egyaránt ellátott, megfelelő teret kínál a gyerekek mozgásigényének kielégítéséhez.

Intézményünk saját nevelési programot dolgozott ki, melynek összeállítása során figyelembe vettük a helyi sajátosságokat, adottságokat. 2008-as nevelési évtől programunk kibővült az integrációs és roma nemzetiségi neveléssel.
Az integrációs neveléssel a különböző szociális, társadalmi, kulturális környezetből érkező, eltérő fejlettségi szintet és értékrendet mutató, más-más személyiségjegyekkel és jellemvonásokkal rendelkező gyerekek együttnevelését valósítjuk meg.

Helyi programunk egyediségét adja, hogy a külső világ tevékeny megismerése téma köré csoportosítva tervezzük meg mindennapjainkat.

Naponta többféle tevékenység forma (mese, vers, bábozás, dramatizálás, ének, zenehallgatás, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás,) felkínálásával igyekszünk a gyermekek ismereteit, készségeit, képességeit fejleszteni.
Minden héten egy nap a roma nemzetiség kultúrájának megismerése, a hagyományok és szokások átörökítése, ápolása jegyében zajlik. Az óvodai élet tevékenységformáiban és a fejlesztési tartalmakban hangsúlyozottan szerepelnek a cigány játékok, dalok, versek, mesék. Helyet kap a cigány nép sajátos szín- és formavilágának megismertetése, valamint a cigány tánckultúra megismerése.

Az óvoda alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

 • Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

 • Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

 • Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

 • Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

 • Óvodai intézményi étkeztetés

 • Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

 • Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

A gyerekek felzárkóztatásába, fejlesztésébe más szakemberek is segítenek, akik mint utazó pedagógusok látják el feladatukat az óvodában (logopédus, fejlesztő pedagógus, hitoktató), így biztosítva minden gyerek számára a magasabb színvonalú neveléshez-oktatáshoz való egyenlő hozzáférést.

Alapelvünk: „a gyermek érdeke mindenek felett”

Óvodai nevelésünk a családi nevelésre építve, azt kiegészítve kívánja biztosítani a gyermek optimális fejlődését a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, emberi méltóságának, jogainak biztosítása mellett.
Célunk minden gyermek személyiségének megismerése, feltárása és sokoldalú harmonikus fejlesztése, alkalmasság téve az iskolai közösségbe való beilleszkedésre.

Fontosnak tartjuk:

 • a gyermek önmaga szükségletének megfelelően, önmaga ütemében, önmagához mért fejlődését

 • a gyermek fejlődésének nyomon követését, feljegyzését

 • az egyéni különbségek tiszteletben tartását, a toleranciát

 • a roma kultúra megismertetését, ápolását, átörökítését, identitástudatuk erősítését

 • a szociális hátrányból eredő hiányok kompenzálását

 • az óvoda dolgozóinak a gyerekekhez való szeretetteljes közeledését, empatikus készségét

A gyerekek érdekeinek figyelembevétele mellett együttműködünk a szülőkkel. A jó kapcsolat kialakítását, elmélyítését a mindennapi találkozások mellett közös programok alkalmával igyekszünk megvalósítani.
Az óvoda működésébe, programok megvalósításába a helyi Önkormányzaton és a szülők közösségén kívül a szomszédos falvak Önkormányzatai valamint a nemzetiségi Önkormányzatok, és egy civil szervezet (Tormásért Egyesület) egyaránt segítenek.

Rendszeresen megrendezett ünnepélyeink, rendezvényeink, melynek megvalósításában együttműködő partnereink részt vesznek:

 • Mikulás ünnepélyKarácsony

 • Farsangi rendezvény

 • Anyák napja

 • Roma nap

 • Húsvét

 • Kirándulás

 • Bűvész, Báb előadás

 

„Olyan legyél, mint a madár, amely a törékeny ágon dalolgat vidoran és amikor az ág reccsen, akkor is tovább énekel, mert tudja, hogy szárnya van.”
/Viktor Hugo/

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.